جم و جمشید

جمشید که او  اول جم نام داشت سیر عالم میکرد،چون به آذربایجان رسید فرمود تخت مرصعی را بر جای بلندی رو به مشرق گذارند و خود تاج مرصعی نهاده،بر آن تخت نشست.

   همین که آفتاب طلوع کرد و پرتو آن بر تاج افتاد،شعاعی در نهایت روشنی پدید آمد،مردمان از آن شادمان شدند و گفتند:این روز،نو،است و چون به زبان پهلوی شعاع را"شید" می گویند این لفظ را بر "جم" افزودند و او را جمشید خواندند و جشن بر پا کردند و آن روز رسم نوروز پیدا شد.                                  

                                                                   "به نقل از برهان قاطع"

/ 0 نظر / 19 بازدید